T O B A Plus

Ozubená kola, ložiska, řetězy ...

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

verze 1/2018 účinná od 25.5. 2018

I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek (portálu) www.tobaplus.cz.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

3. Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Obsah dokumentu:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Identifikace správce osobních údajů
III. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou získávány?
IV. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a co k tomu správce osobních údajů opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. TOBA Plus, s.r.o.
IČO: 26236796,
se sídlem Vizovice, Zlínská 1208, okres Zlín, PSČ 76312 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 38827
kontaktní e-mail:  
webové stránky: www.tobaplus.cz
(dále jen „správce osobních údajů“)

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

1. Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se zejména o poskytnutí údajů vyplněním formuláře poptávky na www.tobaplus.cz.

2. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, jedná se o povinné údaje v rámci formuláře poptávky.

4. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

4.1 Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

4.1.1 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK – uživatel portálu www.tobaplus.cz, který vyplnil formulář poptávky:
jméno, e-mailová adresa a telefon.

4.2 Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů.

IV. K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

1. Abychom vám mohli poskytovat naše služby spočívající zejména v možnosti účastnit se nákupů a prodejů na portálu www.tobaplus.cz a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

1.1.1 FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ VYPLNILA FORMULÁŘ POPTÁVKY
jméno, e-mailová adresa a telefon.

Jedná se o pouhou registraci příslušným formulářem, na základě, níž správce osobních údajů kontaktuje poskytovatele za účelem uzavření smlouvy na dodávku mechanických pohonů, jejich částí, případně dalšího zboží.

Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností ve fázi předsmluvního vyjednávání. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání předsmluvních jednání. Pokud jsou tato neúspěšná a nedojde k uzavření smlouvy, pak jsou osobní údaje zpracovávány ještě po dobu 6 měsíců od posledního vzájemného kontaktu.

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

2.1 Aby správce osobních údajů dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracovává údaje o přijatých platbách za zboží a služby a dále údaje obsažené v daňových dokladech fakturách, které vystavuje poskytovatelům.

2.2 Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které povinnost jejich zpracování ukládají.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

3.1 Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:
3.1.1 ochrana a prokázání našich práv a právních nároků zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z uzavřené smlouvy, naší vzájemné komunikace, záznamy o platbách.

4. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

4.1 Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.
Jedná se o tyto kategorie:
- externí správce IT,
- dodavatel informačního systému,
- advokát,
- daňový poradce.

4.2 Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

V. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Správce zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných
údajů.

5.2 Správce prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, zdokonalení antivirových
programů, šifrování aj.

5.3 Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete správce osobních údajů kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována.

2. Tento dokument bude pravidelně aktualizován, aktuální verzi tohoto dokumentu naleznete vždy na www.tobaplus.cz